,

Delete / Art Museum of Guangdong / Guangzhou / 2006