,

Gong Gan Liu Shang--China and South Korea Contemporary Art Exchange Exhibition / University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Art / Guangzhou / 2022